UPADŁOŚĆ KONSUMENCKACZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA !

I. Bardzo dawno temu ( zarys historyczny).

 

Dowiedziałeś się niedawno o możliwości ogłoszenia  tzw. upadłości konsumenckiej. Wzbudziło to twoje zainteresowanie a zarazem zdziwienie ? Wiedz zatem, ze nie jest to nic nowego – takie rozwiązanie-postępowanie znane jest od zarania ludzkiej historii. Większość z nas słyszała o kodeksie Hammurabiego, który aktualnie złożony jest w paryskim Luwrze. Faktycznie jest to pewien zbiór reguł – zasad –regulujących  najważniejsze relacje w ówczesnym społeczeństwie.  Otóż, fakt powszechnego darowania długów miał miejsce w roku 1792 p.n.e. Wspomniany Kodeks powstał najprawdopodobniej w 1762 p.n.e. A w jego zakończeniu czytamy: „ Niech możni nie uciskają słabych. Prawo musi chronić wdowy i sieroty (….), tak aby uciskani mieli sprawiedliwość „. Innym przykładem stosowanej od wieków praktyki oddłużania jest tzw. kamień  Rosetty, który znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Zapis widniejący na kamiennej płycie podaje informacje, ze w 196 p.n.e. faraon Ptolemeusz zniósł  wszelkie długi w Egipcie i poza nim. I na koniec historycznych rozważań warto jedynie wspomnieć o anulowaniu długów zapisanym w Starym Testamencie. Taka sytuacja miała miejsce co siedem lat w roku szabatowym i dotyczyła udzielonych pożyczek biednym przez bogatych. W roku szabatowym wszelkie udzielone pożyczki przekształcały się w dary udzielone ubogim. Tak tez, każdy kto myśli o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinien uświadomić sobie, że sytuacja w jakiej się znalazł , znana jest ludzkości od wieków. Możliwość umorzenia długów nie jest niczym nowym, a już na pewno nie jest niczym wstydliwym.

II. Upadłość konsumencka w polskim systemie prawa ?   

Czym jest upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostało w szczególności określone w art. 491(1)-(23) ustawy – Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego  2003 r t.j.  z 05 lutego 2015 r. (Dz.  U.  z 2015  r.  poz.  233  ze zm.). Ogólnie mówiąc, upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych( konsumentów), nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Poprzez stan niewypłacalności należy rozumieć stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Jakie są funkcje upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:

 • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – czyli kwestia, która dla samego dłużnika jest najważniejsza. Umorzenie dotyczy całości lub części długów  konsumenta, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko i wyłącznie długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości,
 • windykację należności od niewypłacalnego konsumenta na rzecz jego wierzycieli. Celem postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli. Konsument musi pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane  środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosi swoją wierzytelność.

Dlaczego nowa upadłość jest lepsza niż poprzednie regulacje?

Przede  wszystkim  dlatego,  że  jej   celem  nie   jest   tylko  to,   aby  doprowadzić   do spłacenia długów, ale też to, aby dłużnik mógł wyplątać się z pętli zadłużenia. Co prawda wymaga to od konsumenta dużych poświęceń – należy liczyć się ze stratą dotychczasowego majątku oraz skrupulatnym wykonywaniem poleceń sądu- aczkolwiek przejście procedury upadłości pozwoli konsumentowi rozpocząć życie „od nowa”. W dniu ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej dłużnika, wierzyciel zaprzestaje naliczać odsetki a komornik zawiesza postępowanie egzekucyjne. Na dłużniku pozostaje obowiązek rzetelnego realizowania planu spłaty. Upadłość konsumencka jest zatem bardzo korzystna dla samego dłużnika.

Kto może złożyć wniosek?

Od 1 stycznia 2016 roku postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta jak i wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, przy czym nie ma już obowiązku oczekiwania upływu 1 roku      od wykreślenia z rejestru KRS lub zaprzestania działalności gospodarczej.

Jakie są kompetencje Sądu?

Kompetencje sądów są bardzo szerokie. Sąd decyduje czy i które długi można umorzyć, ustala plan spłaty pozostałych, a  nawet  może  zdecydować  o  sprzedaży domu czy mieszkania.

Plan spłat określa dokładny harmonogram spłat wierzycieli. Przykładowo plan spłat może wyglądać tak, że przez pewien okres czasu konsument będzie zobowiązany oddawać np. połowę swojego wynagrodzenia z jednoczesnym zakazem zaciągania kolejnych długów. Jeśli konsument będzie wywiązywać się z nałożonych obowiązków, to pozostała część zadłużenia będzie umorzona.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta jeżeli:

 • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa;
 • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta;
 • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu);
 • konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił;
 • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane;
 • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie  postępowanie  upadłościowe,  które  zakończyło  się  całościowym  lub częściowym oddłużeniem;
 • czynność   prawna   konsumenta   została   prawomocnie   uznana   za   dokonaną    z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości:

Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka – oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem.

Do obowiązków upadłego należy miedzy innymi wskazanie i wydanie syndykowi całego swojego majątku, a także dokumentacji dotyczącej majątku i rozliczeń. W przypadku niedochowania nałożonych obowiązków postępowanie upadłościowe może zostać  umorzone, co uniemożliwi  konsumentowi,  zgodnie  z aktualnymi  przepisami,  skorzystanie z dobrodziejstwa postępowania jakie daje upadłość konsumencka w przeciągu następnych dziesięciu lat.

Konsument musi również pamiętać, że w skład masy upadłości wchodzi także wynagrodzenie za pracę upadłego.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości,  a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta – nie dotyczy to jednak przedmiotów pierwszej potrzeby, niezbędnych do codziennej egzystencji.

Dalej należy również wskazać, że wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne staną  się wszelkie zobowiązania konsumenta – przykładowo kredyt wzięty przez dłużnika na raty będzie natychmiastowo płatny w pełnej wysokości. Co więcej, wraz z ogłoszeniem upadłości konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (jak np. zakupy żywności), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, jakie nie  podlegały zajęciu przez syndyka.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej ( wyliczenie przykładowe):

 • jesteś byłym przedsiębiorcą;
 • wynajmujesz lokal w galerii handlowej;
 • masz kredyt we frankach;
 • twój mąż albo żona jest dłużnikiem;
 • jesteś członkiem zarządu Spółki z o.o.
 • jesteś poręczycielem;
 • jesteś rolnikiem;
 • utraciłeś dochody lub jego wysokość radykalnie spadła.

 

 

W zależności jakiej pomocy potrzebujesz przygotowaliśmy dla Ciebie 4 modele współpracy. Wybierz jedno z rozwiązań i dowiedz się na czym polega Nasze wsparcie:

MODEL

ZAKRES USŁUGI

 

OPINIA

W opinii omówiona zostanie sytuacja dłużnika pod katem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Analiza dotyczyć będzie konkretnego przypadku w jakiej znalazł się dłużnika. Opinia jest opracowywana na podstawie dokumentów i danych otrzymanych od klienta. Może mieć formę papierową albo elektroniczna. Usługa obejmuje:

 •  dokładna analizę sytuacji klienta;
 • praktyczne wskazówki co do stanu faktycznego;
 • omówienie dokumentów dostarczonych przez dłużnika;
 • wskazanie ewentualnych zagrożeń.

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Usługa obejmuje opracowanie opinii prawnej oraz napisanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z planem spłaty wierzycieli lub też bez planu spłaty. We wniosku opisane są okoliczności wskazujące na spełnienie przesłanek ustawowych w celu pozytywnego załatwienia sprawy. W dokumencie wymienione są wszystkie dowody i załączniki. Dokument pozwala na wszczęcie sprawy w sądzie. Z kolei wskazówki zawarte w opinii prawnej pomagają podejmować skuteczne działania w dalszym toku postępowania. Usługa obejmuje:

 • opracowanie kompletnego wniosku;
 • ujecie wszystkich dowodów i załączników;
 • opisanie dla sądu przesłanek ogłoszenia upadłości;
 • możliwość skutecznego wszczęcia postępowania;
 • opracowanie opinii ze wskazówkami do dalszych działań.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Usługa obejmuje opracowanie opinii, następnie kompletnego wniosku o upadłość konsumencka oraz działania w całym postępowania profesjonalnego pełnomocnika. Nasz klient nie uczestniczy w rozprawach- wszelkie czynności wykonuje za niego pełnomocnik. Udział klienta ograniczony jest jedynie zeznań na jednej z rozprawy. Pełnomocnik reprezentuje klienta od momentu wszczęcia postępowania aż do jego prawomocnego zakończenia. Model zastępstwa procesowego obejmuje:

 • opracowanie opinii prawnej;
 • sformułowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • reprezentacje klienta przez profesjonalnego pełnomocnika, który podejmuje wszelkie czynności i działania w sprawie do jej prawomocnego zakończenia;
 • udział klienta ograniczony jest do jednego przesłuchania w sądzie.
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA OD A DO Z.

Na rzecz klienta są wykonywane wszelkie czynności od chwili wszczęcia postępowania upadłościowego przez ogłoszenie upadłości oraz działania przed syndykiem , wierzycielami i sądem. W imieniu klienta składany jest wniosek o ogłoszenie upadłości, a w toku postępowania działa za niego profesjonalny pełnomocnik. W  imieniu klienta formułowane są konieczne  pisma oraz monitorowane wszelkie terminy. W tym wariancie współpracy:

 • klient jest reprezentowany przez adwokata albo radcę prawnego lub w oparciu o stosunek prawny wynikający ze stałego zlecenie  zarządu majątkiem albo interesami zleceniodawcy w trybie art. 87 § 1 k.p.c.;
 • opracowanie wniosku o ogłoszenie plus niezbędne załączniki oraz reprezentacja przed sądem i syndykiem.
 • udział zleceniodawcy ( klienta) ograniczony jest do jednego posiedzenia sądu.

 

KONTAKTLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Adres

Działdowska 58 A 5
81-208 M. Gdynia

Telefon

+48-797-547-877

E-mail

biuro.pr.upadlosciowego@wp.pl