O NAS

Szanowni Państwo,

Kancelaria Prawa Upadłościowego KPU Spółka z o.o. świadczy i oferuje usługi w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym konsumentów lub przedsiebiorców oraz dochodzeniu należności finansowych wobec nierzetelnych kontrahentów.
Kancelaria specjalizuje sie w niżej podanych dyscyplinach prawniczych:
I. Upadłości konsumenckiej w formie:     

 • udzielaniu porad prawnych;
 • sporządzaniu analiz i opinii prawnych;
 • sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencka;
 • wystepowaniu w charakterze pełnomocnika w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • nadzór nad przebiegiem postępowania upadłościowego.                                            

II. Upadłości przedsiebiorców w formie:

 • upadłości układowej albo
 • upadłości likwidacyjnej.

III. Restrukturyzacji podmiotów gospodarczych ( przedsiebiorców) zagrażonych
      niewypłacalnoscia w formie:   

 • postępowania o zatwierdzenie układu; 
 • przyspieszonego postępowania upadłościowego;                                                                                   
 • postępowania sanacyjnego
 • postępowania układowego

IV. Dochodzeniu należności  finansowych miedzy różnymi podmiotami prawa      
     handlowego ( windykacji ) w formie:

 • postępowania przedsądowego polubownego;
 • postępowania sądowego;
 • postępowania przedegzekucyjnego;
 • postępowania egzekucyjnego.


V. Restrukturyzacji zobowiązań finansowych osób fizycznych ( konsumentów) albo
    przedsiębiorców wobec banków komercyjnych i innych instytucji finansowych
    zmierzającą do ( m.in.):

 • obniżenia raty pozyczki lub kredytu;
 • wakacji kredytowych ( karencji);
 • całkowitego albo częściowego umorzenia odsetek za opóżnienie lub zwłokę;
 • umorzenie kosztów egzekucji;
 • obniżenie stopy procentowej;
 • prolongowania terminu spłaty zadłuzenia;
 • wstrzymanie działań podejmowanych przez windykację

VI. Prawem gospodarczym ze szczególnym uwzglednieniem:

 • doradztwa przy wyborze formy prawnej planowanej działalnosci gospodarczej;
 • pomoc i doradztwo przy tworzeniu osobowych albo kapitałowych podmiotów prawa handlowego;
 • opiniowania i sporządzania aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów, regulaminów oraz uchwał;
 • przekształcaniu podmiotów gospodarczych obejmujących połączenie albo podział oraz przekształcenie spółek prawa handlowego;
 • stałej albo doraznej obsługi spółek prawa handlowego albo innych przedsiebiorców wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej ( CEIDG);


VII. Prawem cywilnym w zakresie ( m.in.):

 • sprawy o zapłatę z umów;
 • sprawy o świadczenia niepieniężne z umów;
 • sprawy o odszkodowanie;
 • sprawy o zniesienie współwłasnosci;
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomosci albo ruchomości;
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych.

 Zapraszamy do nawiązania współpracy. Nasze usługi świadczymy nie tylko w siedzibie  Kancelarii, ale także dojeżdzamy do miejsca zamieszkania konsumenta albo siedziby przedsiębiorcy na terenie Trójmiasta.

         
         
   

KONTAKTAdres

UL. WŁADYSŁAWA IV 59
81-384 GDYNIA

Telefon

+48-797-547-877

E-mail

biuro.pr.upadlosciowego@wp.pl