RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego, niezależnie od wykonywanej pracy czy wysokości zarobków. W skali kraju łączną kwota zaległości płatniczych, odnotowanych w Krajowym Rejestrze Dłużników ( KRD) BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej ( BIK), na koniec 2016 roku wynosiła 44.65miliarda  złotych. Na tą sumę składają się m.in. niespłacone kredyty hipoteczne i konsumpcyjne, pożyczki z poza bankowych firm pożyczkowych, nie zapłacone rachunki za usługi telekomunikacyjne, telewizje kablową , prąd, gaz, czynsz za mieszkanie itd. Z tego samego raportu wynika, że prawie 2.5 miliona dorosłych Polaków nie spłaca w ogóle lub  nieterminowo reguluje  swoje  zobowiązania  finansowe.

To do tych osób kierujemy Nasz ofertę współpracy w zakresie  oddłużenia, w formie restrukturyzacji ich zobowiązań finansowych.

W zależności od osobistej sytuacji zleceniodawcy ( klienta), jego możliwości finansowych, etapu sprawy, stanowiska wierzyciela możemy wspólnie:

 • obniżyć ratę kredytu albo pożyczki;
 • odnowić umowę kredytową ( pożyczki);
 • całkowicie lub częściowo umorzyć naliczone odsetki za zwłokę;
 • obniżyć stopę procentową kredytu lub pożyczki;
 • spowodować niewypowiedzenie umowy kredytu ( pożyczki);
 • spowodować zaniechania naliczania odsetek za opóźnienie lub zwłokę;
 • ustalić karencje kredytową ( tzw. wakacje kredytowe);
 • spowodować wstrzymanie działań podejmowanych przez windykację i nienaliczanie kosztów z tym związanych;
 • umorzyć koszty działań windykacyjnych;
 • doprowadzić do spłaty jednorazowej lub ratalnej przy umorzeniu kosztów dodatkowych;
 • doprowadzić do nie wszczynania postępowania sądowego ani egzekucyjnego;
 • spowodować nie wszczynanie postępowania egzekucyjnego;
 • umorzyć postępowanie egzekucyjne;
 • doprowadzić do umorzenia egzekucji z nieruchomości;
 • wstrzymać egzekucji komorniczej lub zmniejszyć jej uciążliwość;
 • spowodować odstąpienie od egzekucji komorniczej z określonego składnika majątkowego;
 • spowodować prolongowanie terminu spłaty zadłużenia;
 • wakacje kredytowe;
 • zmianę terminów spłaty rat kapitałowych  i odsetkowych;
 • doprowadzić do odzyskania ubezpieczenia kredytu;
 • spowodować zaliczenie płatności na kapitał;
 • doprowadzić do konsolidacji zadłużenia;
 • przeprowadzić czyszczenie BIK ( scoring kredytowy).

 

Wyżej przedstawiliśmy ofertę oddłużenia w odniesieniu do osób fizycznych( konsumentów) nie prowadzących działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji zobowiązań wynikających z umów kredytowych lub pożyczek. Oczywistym jest jednak, ze podobnie jak to ma miejsce wobec konsumentów ( osób fizycznych ) nie prowadzących działalności gospodarczej, również przedsiębiorcy mogą mieć problemy ze spłatą kredytów, pożyczek lub innych zobowiązań cywilnoprawnych. Mimo pewnych odmienności, procedura układania się z wierzycielami ( bankami komercyjnymi ) w odniesieniu do tzw. kredytów firmowych oraz innych zobowiązań cywilno – prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą co do zasady nie różni się  od procedury przywołanej wyżej wobec osób fizycznych takiej działalności nie prowadzącej.

Wobec czego działania tam opisane są aktualne także wobec przedsiębiorców, którzy mają kłopoty i problemy ze spłatą zobowiązań cywilnoprawnych.

Poniżej zamierzamy przedstawić  ofertę współpracy z naszą kancelarią przy udzielaniu ulg w spłacie ciężarów publicznoprawnych w odniesieniu do przedsiębiorców. Dotyczyć to będzie także sytuacji osób, które nie są lub nie były przedsiębiorcami, a mimo tego nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań podatkowych( np. spadek od spadków i darowizn)

Dla uproszczenia zrozumienia naszej oferty przyjmijmy, ze zobowiązania publicznoprawne rozumiemy zobowiązania takie jak: podatki, opłaty, składki ZUS, zobowiązania wynikające z otrzymanych dotacji lub innych należności, których wierzycielem jest Skarb Państwa

Zobowiązania publiczno-prawne, które najczęsciej podlegają restrukturyzacji:

I. Zobowiązania składkowe( składki ZUS - zobowiązania wobec ZUS).               

 

Składki na:

1. ubezpieczenie społeczne; 

2. ubezpieczenie zdrowotne;

3. fundusz pracy;

4. fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych               

 

II. Podatki ( Zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego).   

1. PIT ( podatek dochodowy od osób fizycznych);

2. CIT ( podatek dochodowy od osób prawnych);

3. VAT ( podatek od towarów i usług );

4. podatek od spadków i darowizn;

5. PCC ( podatek od czynności cywilnoprawnych);

6. podatek akcyzowy.             

III. Dotacje
Zobowiązanie do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji ( np. w przypadku naruszenia warunków dofinansowania).
 

 


KONTAKTAdres

UL. WŁADYSŁAWA IV 59
81-384 GDYNIA

Telefon

+48-797-547-877

E-mail

biuro.pr.upadlosciowego@wp.pl