KONTROLA CZYNNOŚCI SYNDYKA

KONTROLA  CZYNNOSCI SYNDYKA W POSTEPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM !

Syndyk  ( doradca restrukturyzacyjny) jest organem pozasądowym który wraz z sądem upadłościowym i sędzią wyznaczonym są łącznie organami postępowania w zakresie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka powołuje sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszenie upadłości. W sprawach dotyczących masy upadłościowej syndyk dokonuje czynności na rachunek upadłego, lecz w imieniu własnym. Jest on w pełni odrębnym i samodzielnym organem prowadzącym postępowanie upadłościowe, podlegającym w tym zakresie zasadniczo kontroli sędziego wyznaczonego ( w postępowaniu ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy – zwanym sędzią komisarzem). Przy wykonywaniu swych czynności ( obowiązków) syndyk nie podlega ani upadłemu, ani wierzycielom, z którymi nie łączy go żaden stosunek prawny tudzież faktyczny Syndyk nie jest ani organem sadu, ani. urzędnikiem państwowym. Jest on organem postępowania , któremu sąd upadłościowy powierza pełnienia funkcji określonymi przepisami prawa upadłościowego. Z tych też względów Skarb Państwa  nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone przezeń szkody. Warto także zaznaczyć, ze syndykiem w postępowaniu upadłościowym konsumenckim albo wobec przedsiębiorcy może być osoba prawna ( np. spółka prawa handlowego) Kontrola czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym jest możliwa. Na podstawie przepisów prawa upadłościowego, może on odpowiadać za swoje działania , czy pełnienie obowiązków w sposób nienależyty. Taki nadzór nad syndykiem sprawuje sędzia komisarz ( sędzia delegowany). Jak już zaznaczono syndyk masy upadłościowej jest organem postępowania upadłościowego, który przejmuje zarząd nad całym majątkiem upadłego ( wchodzącym w skład masy upadłości) i przystępuje do jego likwidacji. To właśnie z syndykiem  upadły ( dłużnik) ma często i systematycznie do czynienia ! Tak też, bardzo ważnym jest, aby syndyk rozsądnie zarządzał Twoim majątkiem i pomógł Ci jak najszybciej spłacić Twoje zobowiązania. Nowelizacja prawa upadłościowego nałożyła  na syndyka nowe obowiązki, których głównym celem jest przyspieszenie całego postępowania egzekucyjnego. Najważniejsze z nich to:

- zgłoszenie wierzytelności - do chwili nowelizacji wierzyciel zgłaszał wierzytelność bez-

  pośrednio do sędziego komisarza. Aktualnie bezpośrednio do masy upadłościowej;

- ochrona małżonka dłużnika – syndyk został zobligowany do informowania małżonka

   dłużnika o toczącym się postępowaniu upadłościowym;

-  kontrola dłużników alimentacyjnych – w każdej sprawie w której upadły jest równocześnie

   dłużnikiem alimentacyjnym. Syndyk zyskał możliwość zmiany orzeczenia dotyczącego

   obowiązku alimentacyjnego ( co do zasady i wysokości);

- w celu przyspieszenia postępowania upadłościowego. Syndyk będzie mógł zwrócić się do

  komornika z wnioskiem o poszukiwanie majatku upadłego ( dłuznika);       

- aktualnie to syndyk na podstawie ustalonego stanu faktycznego wnioskuje do sedziego komisarza

  o umorzenie postepowania bez ustalenia planu spłat albo wskazuje ich wysokość i okres ( w

   latach) !


Zatem, jesli w danej sprawie zachodzi taka potrzeba, sprawdzimy rzetelność postępowania syndyka w Twojej sprawie i, w razie takiej potrzeby, podejmiemy odpowiednie kroki prawne.KONTAKTAdres

UL. WŁADYSŁAWA IV 59
81-384 GDYNIA

Telefon

+48-797-547-877

E-mail

biuro.pr.upadlosciowego@wp.pl